Коми Республикаса Юралысь Вячеслав Гайзер: "Районъясса веськöдлысьяслы колö этшаджык больгыны да унджык вöчны"

Коми Республикаса Юралысь Вячеслав Гайзер: "Районъясса веськöдлысьяслы колö этшаджык больгыны да унджык вöчны"
Коми Республикаса Юралысь Вячеслав Гайзер: "Районъясса веськöдлысьяслы колö этшаджык больгыны да унджык вöчны"
logo

—Вячеслав Михайлович, мый вöчöны Коми Республикаса правительство да Юралысь регионöс ас дорö кысканаджыкöн вöчöм могысь, медым татчö локтіс унджык тöлка-вежöра специалист? Öд абу гуся, мый республикаын олысьыс воысь-во чинö.

—Сёрнитны кö Комиын олысь чинöмлöн помка йывсьыс, тадзи артмö оз сы вöсна, мый республиканым абу ас дорö кыскана. Миян регионын олысьыс ас кадö содліс регыд кежлö нажöвитчыны волысьяс весьтö. Ёнджыкасö, дерт, войвыв каръясын: Интаын, Воркутаын. А öні найö торъя федеральнöй оланпас серти вуджöны овны Войвыв кытш сайсянь лунвылöджык. Та понда кызвыннас и чинö олысьыс. Но таысь некытчö он пышйы.

Водзö вылö кö видзöдлыны, миян регионö овны локны ышöданаторйыс тырмымöн. Россия тшупöдын экономика да социальнöя сöвмöм боксянь Коми Республика медводдза дас регион пöвстын.

Дерт, вöлі быдсямаыс, тшöтш и бюджетын сьöмöн дзескыд кад. Но талун ми зілям бурмöдны республикаын олöмсö, вöчам ставсö, медым йöзыслы уджавсис-овсис кокниджыка да кыпыдджыка. Велöдан юкöн йылысь кö висьтавны, видзам да сöвмöдам ичöт школаяс, тшöтш и кыпöдам выльясöс. Таво со кыкöс восьтім нин, водзö вылö шуöма стрöитны нöшта 14-öс. Колана воськовъяс вöчöма дзоньвидзалун юкöнын. Сідз, талун йöзыс оз нин майшасьны сиктъясын ФАП-яс тупкалöм вöсна, вочасöн пыртам уджö висьöм туялан мобильнöй комплексъяс. Сиктсаясöс тшöтш колö бура могмöдны медицина услугаясöн, медым найö эз кывны асьнысö кедзовтöм-эновтöмаöн. Бюджет юкöнын зільысьяслы сентябрь тöлыссянь кыпöдім удждон, выль восянь сійö нöшта на содас. Да позьö нöшта унатор на лыддьöдлыны. И öні миян могным — пöртны олöмö йöзлы став кöсйысьöмсö.

—Кыдзи Ті донъяланныд талун сиктын социальнöй да экономика юкöнъясын серпассö? Тіян серти, кыдзи колö да позьö сöвмöдны сэні олöмсö?

—Ог вермы шуны, мый сиктын олöмыс талун тырвыйö бур. Районъясö ветлігöн ми аддзам тайöс да индам сійöс бурмöдан торъя нырвизьяс. Мый колö вöчны сиктын олöмсö бурмöдöм могысь? Медвойдöр сöвмöдны экономика, восьтыны выль уджаланінъяс, сетны йöзыслы позянлун уджавны да босьтны бур нажöтка. Тайöс кö лоö вöчöма, сідзкö, районса кудйö кутас воны унджык вот, содас бюджетын сьöмыс. А та весьтö позяс и кутшöмкö гöрöдъяс разьны: кыпöдны школа-садъяс, дзоньтавны-выльмöдны найöс, сöвмöдны дзоньвидзалун видзан юкöн, видз-му овмöс, отсавны том специалистъяслы да с.в.

Дерт, таын республика тшöтш кутас отсавны. Талун кежлö вынсьöдöма нин сикт сöвмöдан некымын уджтас, на лыдын школа-детсадъяс стрöитöм-дзоньталöм, дзоньвидзалун юкöн выльмöдöм кузя. Правительстволöн локтан чукöртчылігöн видлалам республикаын культура юкöн сöвмöданаöс. Сы серти, торйöн кö, лоö дзоньталöма культура керкаяс, кыпöдöма выльясöс. Зэв тöдчана мог — выль ног видзны да кыпöдны вужвойтырлысь культурасö. Буретш та вöсна вöлі шуöма лöсьöдны Ыбын этнопарк, мый весьтö позяс тшöтш паськöдны туризм. Донъялам и районъясын экономика бурмöдан уджтасъяс: йöзöс уджöн могмöдöм, ас вылö зільны ышöдöм, ичöт бизнеслы отсалöм кузя да с.в.

Районъяскöд öтув уджалігöн став падмöг сертиыс кывкöртöдъяссö öтувтам, öд быдлаын мытшöдъясыс öткодьöсь. Шуам, оз позь разьны тарифъяс кузя гöрöдсö быд районын торйöн, öд ЖКХ-ын ыджыд донъясыс майшöдлöны ставнысö öтмоза. Та кузя петан туйсö ми корсим — "Шоныд сетан Коми компания" районъясын донъяссö ломтысян кад восьтöмсянь, сентябрь 1 лунсянь, чинтіс 17-45 прöчент. Öти кывйöн, правительство оз коль бокö сиктсаяслысь кöсйöм-корöмъяссö.

—Ёна майшасьöны сиктсаяс и омöль туйяс вöсна. Мый вöчсьö тайö мытшöдсö венöм могысь?

—Збыль, республикаын он быдлаö писькöдчы транспортöн. Öнöдз на миян кöкъямыс районкöд абу вогöгöрся йитöдыс. Сійöс лöсьöдöм могысь колö зэв уна сьöм, весиг и кык вося бюджетыс оз судзсьы. Но мыйкö, дерт, колö вöчны. И ми вöчам. Шуам, Изьва да Чилимдін районъясöс шымыртысь сідз шусяна "чукыля туй" пыдди локтан воö кутам нюжöдны выльöс, веськыдöс, кык воöн сэтчöс войтырлы мед воссис "Ыджыд мукöд" йитöд, кокняліс и сёян-юан да мукöд вузöс ваян удж. Сідзжö мöдам корсьны позянлун бурмöдны туйяс мукöдлаö — Удора, Мылдін районъясö.

—Вячеслав Михайлович, некымын тöлысьöн Ті кытшовтінныд республикаса став кар-районсö, тöдмасинныд сэтчöс водзö вылö сöвмана уджтасъясöн. И матö став веськöдлысьыслы "сюраліс" Тіянсянь, кодсюрööс и вель чорыда на чирыштінныд. А кутшöм кар-районын тырмытöмторйыс медэтша? И позьö-ö шуны, мый сэні уджалöны збыльысь тöлка да ыджыд сяма веськöдлысьяс, специалистъяс?

—Тырмытöмторйыс этша сэні, кöні тöдчымöн мыйкö вöчöны. А видöмыс вичмис налы, кодъяс асьныс оз водз-мöстчыны, сöмын виччысьöны отсöг Москваысь либö Сыктывкарысь. Кодкö вылö лачанад гöрöдъястö некор он разь. Коді водзмöстчö да зільö мыйкö вöчны районсö сöвмöдöм могысь, налы медводз и кутам отсавны. Ме ог чуксав министерствоясса чина йöзöс ни районса веськöдлысьясöс дасьтыны гырысь проектъяс, а кора бурджык восьтыны ичöтик завод, нянь пöжаланін либö скöт карта да тадзи могмöдны йöзöс кöть нин кутшöмкö уджöн, сетны налы аскиа бур лун вылö лача.

Сэсся и локтан бöрйысьöмъясыс петкöдласны, меставывса власьтъясысь коді кужö сöмын митинг-аддзысьлöм дырйи больгыны, а коді — збыльысь уджалö. Ме серти, абу зэв тöдчана, кужö-ö веськöдлысьыс сёрнитнысö, мед сöмын уджсö бура вöчис да овмöссö топыд киын кутіс. А йöзыс нин асьныс вöчасны колана кывкöртöдсö.

—Кöрткерöс районö волігöн Ті нуöдінныд видз-му овмöсын вöчöмторъяс переработайтöм кузя сöвещание. Позьö-ö сöвмöдны яй, йöв да град выв пуктас переработайтöмсö миян республикаын? Лоö-ö сыысь водзöсыс Войвылын?

—Экономика боксянь, сöмын яй вылö скöт быдтöм, йöв лысьтöм да град выв пуктас босьтöм весьтö уна он нажöвит ни он озырмы, торйöн нин Войвылын. Сэсся и мукöд регионсакöд венласьны он вермы. Унджык водзöсыс век жö воö сырьёысь вöлöга вöчöм-иналöмысь. И тайö тöдчö "Зеленечса чипан видзан фабрика" да "Южное" предприятиеяс серти, кодъяс нималöны нин и республикаын, и Россияын. Вермöмъясыс эмöсь и потребкооперацияын, кöні тшöтш зільöны вöчны йöв-яйысь вöлöга.

Ме чайта, Комиын тайö уджсö быть колö сöвмöдны. А республика кутас отсавны водзмöстчысьяслы.

—Республикаса вузъясöн веськöдлысьяс да сэні велöдчысьяс важöнкодь нин майшасьöны велöдчанінъяс öтлаöдöм вöсна. Тіян серти, колö-ö тайöс вöчнысö да мый бурыс таысь лоö?

—Юалöмыс збыльысь майшöдлана. Ме да правительство лыддям, мый вылыс тшупöда школаын велöданногсö вежигöн медвойдöр колö босьтны тöд вылö, кутшöм уджалысьяс колöны республикалы. Бöръя кадö миян пыр унджыкöн помалöны вылыс велöдчанін, а уджыс налы абу. Сэк жö республикаын оз тырмы ыджыд сяма специалистыс, буретш рабочöй профессияаыс.

А велöданног бурмöдан да вежан туйвизь кузяыс ассьыс помшуöмсö век жö вöчас ректоръяслöн сöвет. Петан туйыс некымын. Шуам, Ухтаса университет подув вылын босьтчасны сетны тшöтш улыс да шöр профессиональнöй тöдöмлунъяс. Сэк жö ёсь вен кыптыліс Сыктывкарса гос-университет да Коми пединститут öтлаалöм кузя. Ме чайта, мыйкö мырдöн тшöктыны вöчны оз ков. Профессионалъяс мед асьныс бöръясны лöсялана туйвизьсö.

—Комиын олысьяссянь век на тшöкыда кывлан колана лекарствоясöн омöля могмöдöм вылö элясьöм, торйöн нин майшасьöны республикаса кок-ньöдöн вöдитчысьяс.

—Жаль, но татшöм норасьöмъясыс збыльысь овлöны на. Но минздравлöн зільöмöн бöръя кык во сертиыс öні серпасыс бурмыштіс, льготникъясöс могмöдöны кывку-тöмöнджык. Век жö тайö юалöмсö ми пыр кутам син улын, öд сійö тöдчана и Россия пасьтала. Эз öд весьшöрö федерация тшупöдын урчитны медикаментъяс вылö содтöд доныслысь ыдждасö да вынсьöдны медколана лекарствояслысь список.

Дзоньвидзалун видзан юкöнын серпассö бурмöдöм могысь дась-тöма "Коми Республикаын йöзлысь дзоньвидзалун видзан юкöн выльмöдöм" уджтас, кодöс кутам дорйыны Москваын тайö тöлысьö. Уджтас сертиыс кык-куим воöн республикаын медицина сöвмöдöм вылö вермас воны некымын миллиард шайт. Лача кутам, тайö сьöмыс воас Комиö да ми вöчам нöшта öти воськов водзö.

—Кольöм лунъясö помасис Россияын йöзöс гижалöм. Миян газетлы Ті юöртлінныд, мый пасъянныд асьнытö комиöн...

—Кыдзи кöсйысьлі, сідзи и вöчи. Мам серти ме — коми.

—А кыдзи Ті донъяланныд войтырлысь "коми" да "изьватас" вылö юксьöм кузя венсö?

—Национальнöй юалöмыс абу кокни и психология, и культура, и политика боксянь. Быд морт ачыс бöрйö, кутшöм войтырсикасöн сылы висьтасьны, ачыс тöдö, мый сылы муса да матысса. Шуам, ме ачымöс кыла комиöн. Тані мырдöн тшöктыны некодöс он вермы, йöзыс асьныс, ас вöлясьыс висьталасны, коми найö либö изьватас. И "Коми войтыр" да "Изьватас" öтмунöмъяс костын венö власьтлы сюйсьыны оз ков.

—Велöдöны либö велöдісны-ö Тіян челядьныд коми кыв? Сёрнитöны-ö комиöн?

—Дерт, велöдісны. Бура оз сёрнитны, но школаын сетöм тöдöмлунъяс серти торъя кывъяс вермöны шуны.

—А Ті асьныд?

—Зэв жаль, но коми кывтö ме ог тöд, кöть эськö мамöй рöдвужыскöд ас костаныс пыр варовитöны комиöн да накöд аддзысьлігъясöн ме мыйсюрö гöгöрвоа сёрнисьыс. Помкаыс сыын, мый Интаын, кöні ме быдми, комисö эз велöдлыны, тшöтш и сёрнитнысö некодкöд вöлі. И коми кыв тöдтöмсö ме лыддя ыджыд тырмытöмторйöн, сы вöсна мый ог вермы сёрнитны республикаын кызвын олысьыскöд налöн чужан кывйöн.