Новости Республики Коми | Комиинформ

Скöт бöрсяыд колö видзöдны

Скöт бöрсяыд колö видзöдны
Скöт бöрсяыд колö видзöдны
logo

"Коми му" газет редакцияö шыöдчисны Ухта районса Кедвавомын олысьяс. Найö норасьöны, мый кувласьöны вöвъяс. А мыйын помкаыс,

некод помöдзыс оз босьтчы туявны.

 

Медводдза ускöттьö

Медводдза неминучаыс вöлöма июнь 6 лунö. Елена Геннадьевна Климонтовалы суседъясыс юöртöмаöсь, мый сылöн вöлыскöд абу ставыс лючки. Пемöсыс скачöн мöдöдчылöма гортланьыс, а сэсся друг бöр чепöс-йöма юкмöслань. Заводитöма пестуйтчыны, чегъялöма юкмöс дорсьыс став потшöссö, а сэсся грыпкысьöма эжа вылас и кулöма.

—Огонёкöс ми дас во видзим, — нормыліс ань. —Ловъянас суи на, сэсся ки вылын и кулі. Врачöс эськö чукöстім, но сёр нин вöлі.

Сиктса ветеринарыс видлалöма Елена Геннадьевналысь вöвсö да шуöма, мый пемöсыс мыйöнкö пагалöма.

Кедвавомын Климонтовъяслöн семья абу öти, кытчö воöма шогыс. Вöвъяс вочасöн кутöмаöсь кувласьны и мукöдыслöн. Войтыр юасьöмаöсь ветеринаръяслысь, мый лоöма пемöсъясыскöд, но найö абу на стöча вочавидзöмаöсь. Специалистъяс чайтöны, мый сиктгöгöрса турунас жар да кос поводдя вöсна чукöрмöмаöсь алкалоидъяс. Та вöсна и пагалö скöтыс.

 

Полöны луд вылö лэдзны

—Шуöны, мый дзоридзалігас кутшöмкö турун йирöмаöсь. Сы вöсна и пагалöны. Но öд татшöм ускöттьöыс миянöс медводдзаысь на суис. Быд во на сикт гöгöр йирсьылісны, но некод эз пагавлы. Мый таво лои? — шензьö Мария Александровна Семяшкина.

—Öнія специалистъяс нинöм оз тöдны. Водзынсö кöнöвалъяс сюсьджыкöсь вöліны, — содтіс верöсыс Егор Григорьевич.

Семяшкинъяслöн кык вöв. Пиыскöд öтлаын видзöны. Налöн пемöсыс висьмылöма жö, но вермöмаöсь мездыны. Буретш район-сьыс ветеринаръяс Кедвавомын вöлöмаöсь да куим лун уколалöмаöсь нёрпалысь вöвсö. Сэсся кык вежон на абу уджöдöмаöсь пемöссö. Водзö бурдöдöмаöсь кослунъя выйöн, юктöдöмаöсь сакара ваöн да водкаöн.

—Полам и йирсьынысö лэдзны. Гортын лоö вердны öшинь ув турунöн да няньöн, мед нин, Ен сыкöдöн, оз висьмы. Сиктад öд вöлыд семья вердысь, став уджсö сы вылын лоö бергöдны, — шуö Егор Григорьевич.

 

Лекарство сёйöма али турун йирöма?

А со Рочевъяслöн семья вöвтöг кольöма. Июнь 29 лунö найö лэдзöмаöсь Мартаöс йирсьыны. Кедвавомсаяс аддзылöмаöсь Рочевъяслысь вöвсö "Поле чудес" вылысь (тадзи шуöны сэтчöс олысьясыс сиктдорса лöп-ёг чукöр).

—Квайт час рытын Лёня племянникным вайöдіс Мартаöс гортö, — висьталö Галина Алексеевна Рочева. — Марта нинöм эз сёй ни эз ю. А куим час мысти сувтса вывсьыс усис да и куліс. Кывйыс сылöн дзик сьöд вöлі.

Рочевъяс эськö чукöстлöмаöсь сиктса ветеринарсö, но сёр нин вöлöма. Пемöссö абу кырлалöма, дзик пыр сотны тшöктöма. Тыдалö, воддза вöвъясыс моз жö пö отравитчöма.

—Миянлы Марта морт кодь вöлі. Кулі да ёна и бöрдім. Вердысь-от- сасьысь öд быри, — жалитö быдтассö Галина Алексеевна.

Мартаöс Рочевъяс дзолясяньыс кагаöс моз быдтöмаöсь. Галиналöн батьыс, Алексей Николаевич, чаньсö арöсöн босьтöма. Куим во велöдöмаöсь гортгöгöрса удж вöчны: гöрны, турун лёддзавны, ытшкыны, куртны, пес-турун кыскавны.

Шудтöм "Поле чудес"

Кедвавомын вöвъяс кувласьöны на. Бöръя пемöсыс пагалöма Валерий Ильич Каневлöн июль 14 лунö. Сійö эськö вöвсö домйылын нин видзöма да, пемöсыс мынтöдчöма. Йöзыс чайтöны, мый ставныс найö пагалöмаöсь "Поле чудес" дорын йирсигöн. Таво тулыс сэтчö петкöдöмаöсь öти керкаысь важ кöлуй. Вöлöмаöсь сэні и лекарствояс, гашкö, и кутшöмкö яд.

Тайö "мыжа" керкаас овлöмаöсь пöрысь гозъя. Бабыс вöлöма висьлöс да тшöкыда куйлöма психиатрическöй больничаын. Кувсьöм бöрас сылöн кольöма уна лекарство. А верöсыс вöлöма егерöн. Вермас лоны, сылöн тшöтш кольліс кутшöмсюрö яд. Водзынсö пö егеръяслы кыйсьöм вылö сетлöмаöсь сорасъяссö.

—Став пагалöм вöлыс йирсьöмаöсь лöп-ёг чукöр дорас, — водзö висьталö Галина Алексеевна. — Ми эг кайлöй видзöдлынысö, но йöзыс аддзылöмаöсь сэтысь лекарствояссö. Гашкö и, збыльысь ньылыштісны йирсиганыс.

 

Быд потшöсын öлöдöм

—Миян сиктын скöтыс йирсьö кöні кöсйö, — висьталö Кедвавом сиктса администрацияöн веськöдлысь Надежда Остаповна Рочева. — Мöсъясöс эськö видзöны черöдöн, а вöвъяс да öшъяс вöльнöя шлонъялöны. Мукöдыс пемöснысö майсянь лэдзасны да лымъявтöдзыс картаас оз йöртны. А колö öд на бöрся видзöдны, лöсьöдін кö.

Кор сиктын кулöма медводдза вöв, администрациясянь öлöдöмаöсь йирсьöдöмсьыс. Йöзыс гоз-мöд лун и видзöмаöсь гортаныс пемöснысö, сэсся бара лэдзалöмаöсь. Кывзысьтöма олöмыд бурö оз вайöд – сиктын бара висьмöмаöсь вöвъясыс. Кодсюрööс вермöмаöсь мездыны, а кодсюрööс и абу. Кедвавомын ветеринар пыдди ФАП-ас зільысь Наталья Владимировна Козлова уколалöма висьысь пемöсъяссö.

—Надежда Остаповна, йöзыс чайтöны, мый вöвъяс пагалöны лöп-ёг чукöр дорын турун йирöмысь. Нöшта висьталісны, мый сэні пö кутшöмсюрö лекарство вöлöм кисьталöмаöсь. Ті кыдз чайтанныд?

—Лöп-ёг чукöрсö уджтöмалысьяскöд зілям весавны, —висьталö сійö. — А гöгöрыс потшöма. И мый пемöсъяс сёйисны лекарство, стöча ог шу. Кöть эськö кодсюрö збыльысь зэв дурка олöны. Оз сöмын сикт сайö нуны ков-тöмторъяссö, а веськыда туй бокас шыблалöны. Специалистъяс ёнджыкасö ыстысьöны турун вылö. Сійö жö бобöняньысь вермас пагавны мöскыд. Кос поводдя дырйи, висьталісны специалистъяс, öткымын турунö пö чукöрмö яд. Гашкö, тадзи и лои.

Кедвавомö некымынысь нин волöмаöсь и Ухтаысь да Сыктывкарысь ветеринар-лаборантъяс. Найö босьтöмаöсь пемöсъяслысь вир, медым туявны, висьöны-ö найö мыйöнкö. Сідзжö босьтöмаöсь матігöгöрса турунсö да мусö. Кор лоö дась вочакывйыс, Кедвавомса администрацияын висьтавны эз кужны.

—Збыльвылассö öд татшöм туялöмыс вöчсьö йöз тшöт весьтö, но неминуча бöрын карса специалистъяс ставсö видлаласны дон босьттöг. Сідзжö найö колисны миянлы став колана лекарство-уколсö, медым висьмас кö скöтыс, вермим бурдöдны, — висьталіс Надежда Остаповна.

Кедвавомса администрация кыкысь нин чукöртлöма сиктса сход, кытöн öлöдöма йöзöс вöвъяссö вöльнöя йирсьöдöмысь. Быдöнлы разöдöмаöсь сідз шусяна памятка, кöні гижöма кыдзи видзны-дöзьöритны пемöсöс, мый вöчны, висьмас кö. Гижöма сэтчö и алкалоидъясöн пагалöм йылысь. Весиг найöс быд потшöсö öшлöмаöсь.

Надежда Остаповна шыöдчöма Ухта карса администрацияöн веськöдлысь Олег Владимирович Казарцев дорö, медым сійö отсалас сьöмöн семьяяслы, кодъяслöн кулі скöтыс. Олег Владимирович сьöмсö вичмöдны кöсйысьöма.

 

Екатерина МАКАРОВА.

Ухта р.

"Коми му" газет.